logo

Opdrachten

Overzicht van de door ons uitgevoerde opdrachten:

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Grote kinderopvangorganisatie in de hoofdstad wil bedrijfsprocessen herformuleren, met de nadruk op afdeling planning en plaatsing.

Trefwoorden: Projectorganisatie, reorganisatie afdeling, bedrijfsprocessen (SLA), managementondersteuning.

 • Afdeling planning en plaatsing gereorganiseerd
 • Samenwerking met ondersteunende afdelingen verbetert
 • Service Level Agreements (SLA) herformuleert
 • Management ondersteunt.
 • Dagarrangementen op de kaart gezet in de regio binnen 34 basisscholen en een zestal kinderopvangorganisaties
12 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Opzet van een project dagarrangementen en combinatiefuncties (D-C) in het werkgebied met betrokken basisscholen en kinderopvangorganisaties.

Trefwoorden: Projectorganisatie, dagarrangementen, combinatiefuncties, draagvlak, implementatie.

 • Dagarrangementen op de kaart gezet in de regio binnen 34 basisscholen en een zestal kinderopvangorganisaties
 • Samenwerking kinderopvangorganisaties en basisonderwijs opgestart en uitgebreid
 • Start gemaakt met combinatiefuncties in onderwijs-sport-kinderopvang
 • Aanbieders in naschoolse activiteiten samengebracht met onderwijs- en kinderopvangorganisaties
 • Doorgaande pedagogische lijn in de programma’s gerealiseerd
 • Mede invulling gegeven aan het landelijke project Dagarrangementen en Combinatiefuncties.
22 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Middelgrote kinderopvangorganisatie (± 80 fte’s) die behoefte heeft aan het doorlichten van de sector kinderopvang en waar tijdelijke management moet leiden tot cultuurverandering

Trefwoorden: Werkontwikkeling, draagvlak, omzet en kostenbeheersing, cultuurverandering.
 • Bedrijfsvoering binnen de sector kinderopvang operationeel gehouden
 • Locatiemanagers kinderopvang ondersteunt en aangestuurd op o.a. middelenbeheer, inzet uitvoerend personeel versus werkelijke bezetting met de focus op omzet en kostenbeheersing
16 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Inventarisatie relevant actueel aanbod per school, wijk en subwijk.
Leerlingenprognoses moeten verwerkt worden tot prognoses naar vraagontwikkeling opvang buiten schooltijd.
Welke interne en externe opties zijn er voor uitbreiding van opvangcapaciteit
Advies over het vastleggen van samenwerkingsafspraken met kinderopvangaanbieders
Te verwachten knelpunten en advies over oplossingrichtingen.
Voorstel voor implementatie inclusief planningTrefwoorden: Behoefteonderzoek, diversiteit, draagvlak, implementatie.
Door een uitgebreid behoefteonderzoek bij alle scholen is inzicht ontstaan in:

 • Opvangvraag per school, wijk en subwijk
 • Locaties met laag en hoog risico voor gebruik buitenschoolse opvang in kaart gebracht.
 • Te verwachten knelpunten en adviezen over oplossingrichtingen
 • Implementatie inclusief planning.
2 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Landelijke opererende bemiddelingsorganisatie in de kinderopvang.
Administratieve organisatie niet adquaat georganiseerd.
Problemen met omvangrijk aantal crediteuren over periode 2002-2004.Trefwoorden: Interim-management en reorganisatie back- en frontoffice.
Interim management uitgevoerd t.a.v Back- en Frontoffice

Deelname aan interim-MT.

7 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Grote welzijnsorganisatie in de hoofdstad –Maatschappelijk Ondernemer 2004– wil kinderopvang ontvlechten uit de organisatie.
800 werknemers, waarvan 400 in de kinderopvang.
Tijdelijke invulling van directiefunctie nieuwe BV.Trefwoorden: Ontvlechten, Besloten Vennootschap, reorganisatie.
Ontvlechting geanalyseerd en plan van aanpak opgesteld.

Kinderopvang ondergebracht in Besloten Vennootschap.

Reorganisatieplan opgesteld:

 • reorganisatie inzet leidinggevenden
 • herinvulling leidsterplusfunctie
 • marktgerichte benadering en werkwijze ingevoerd
 • organisatiestructuur ontwikkeld en ingevoerd voor BV
 • implementatie Wet Kinderopvang
 • sollicitatieprocedure nieuwe directeur geleid.

Directiefunctie nieuwe BV. (interim)

16 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Middelgrote kinderopvang organisatie heeft behoefte aan een tijdelijke waarnemer voor directeur met ziekteverlof. Wil haar organisatie laten doorlichten ivm coördinatie problemen op organisatie- en locatieniveau.
Onduidelijkheid bij alle betrokkenen aangaande taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in huidige en toekomstige situatie.
Functioneren van betrokkenen, aansturing van teams en uitstraling naar ouders is niet positief.
Ontslagprocedure directeur begeleid.

Trefwoorden: werkdruk, wantrouwen, weerstanden, organisatieverandering.
Verbetertraject organisatie geformuleerd en uitgevoerd a.d.h.v. gesprekken met alle medewerksters

 • platte en open, productgeordende organisatiestructuur
 • resultaatgerichte functieomschrijvingen
 • personeelsbeleid op onderdelen herschreven
 • nieuwe soft- en hardware geïmplementeerd inclusief scholingstraject
 • werving en selectie van leidinggevende voor de diverse locaties/werksoorten
 • implementeren van cultuurverandering.
 • Tijdelijk gefunctioneerd als interim-directeur tot nieuwe directeur in dienst trad.
9 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Relatief kleine kinderopvang organisatie heeft coördinatie problemen op organisatie- en locatieniveau.
Onduidelijkheid bij alle betrokkenen aangaande bestaande en toekomstige situatie.
Functioneren van betrokkenen, aansturing van teams en uitstraling naar ouders is niet positief.Huidige situatie bedreigt functioneren stichting als geheel.
Consequenties op termijn van te realiseren nieuwbouw ontbreken.

Trefwoorden: werkdruk, wantrouwen, weerstanden, reorganisatie, huisvestingsprobleem.

Verbetertraject organisatie geformuleerd en uitgevoerd a.d.h.v. gesprekken met alle medewerksters

 • platte en open, productgeordende organisatiestructuur
 • resultaatgerichte functieomschrijvingen
 • personeelsbeleid op onderdelen herschreven
 • nieuwe soft- en hardware geïmplementeerd inclusief scholingstraject
 • marktconforme prijsstelling opgesteld

(Quickscan)

 • administratieve organisatie aangepast aan nieuwe structuur
 • regelmatig overleg met oudervertegenwoordiging
 • overleg opgestart met potentiële partners voor nieuwbouw.
8 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Middelgrote gemeente in de randstad (67.000 inw.) heeft behoefte aan:

 1. Tijdelijke beleidsambtenaar kinderopvang t.b.v. budgetcontract 2001 en 2002 en vaststelling prijs op productniveau, in overleg met lokale kinderopvanginstelling
 2. Tijdelijke projectleider Brede School (BS).

Trefwoorden: inzicht kostprijs, onderhandelen, projectbegeleiding, weerstanden.

T.a.v. 1:

 • inzicht gerealiseerd in opbouw kindplaatsprijs op productniveau
 • knelpunten in financiële bedrijfsvoering kinderopvanginstelling in kaart gebracht
 • onderhandelingen met kov-instelling over probleemoplossing
 • aantrekken interim-management

T.a.v. 2:

 • weerstanden weggewerkt bij betrokkenen BS
 • contacten met tweede- lijnsorganisaties verbeterd
 • programma opzet BS
 • gemeentelijke betrokkenheid bij BS geherformuleerd.
6 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Landelijke bemiddelingsorganisatie voor kinderopvang.
Interim-management afdeling Bemiddeling.Trefwoord: reorganisatie
Interim management uitgevoerd van de afdeling Bemiddeling en deelname aan MT. 6 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Onderwijsbegeleidingsdienst wil inzicht in noodzaak en haalbaarheid Brede School in stadsdeel van grote gemeente (190.000 inw.)
Indien haalbaarheidsonderzoek positief is, plan op hoofdlijnen opzetten voor periode 2002-2005.Trefwoorden: diversiteit, draagvlak, vrijblijvendheid.
Middels individuele interviews met alle betrokken organisaties en instellingen

 • knelpunten aangegeven
 • voorwaarden haalbaarheid in kaart gebracht
 • prioriteiten in opzet en uitvoering aangegeven
 • overleg- en besluitvormingsmodel ontwikkeld.
5 maanden

 

Probleem van de organisatie

Resultaat

Duur
Commerciële wereldwijd opererende organisatie met 70% vrouwelijk, personeel afkomstig uit twee EU-landen, wil inzicht krijgen in de behoefte aan kinderopvang nu en op termijn.

Trefwoorden: behoefteonderzoek, cultuurverschillen, voorkeuren.

Door een uitgebreid behoefteonderzoek bij alle medewerkers is inzicht ontstaan in:

 • interesse voor kinderopvang
 • gebruik en behoefte aan diverse vormen van kinderopvang
 • wensen en voorkeuren m.b.t. realisatie
 • mogelijkheden tot realisatie van voorziening
6 maanden